Statut Stowarzyszenia

Tekst jednolity statutu ze zmianami
wprowadzonymi na Walnym Zgromadzeniu Członków
z dnia 27.03.2011 r.

 

STATUT
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
?ŚWIATEŁKO”
w Szklarskiej Porębie

 

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ?Światełko? w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców i opiekunów.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba Stowarzyszenia mieści się  w Szklarskiej Porębie.

 §3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 §4

Działalność Stowarzyszenia jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i do prowadzenia ośrodków, poradni, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy, hosteli i farm dla dzieci.

 §5

Stowarzyszenie może otwierać oddziały terenowe, ośrodki wczesnej interwencji, ośrodki socjalne, poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice socjoterapeutyczne, hostele, farmy dla dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością.

 

Rozdział  II
Cele i sposoby działania

 §6

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom
  i opiekunom.
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną, a w szczególności profilaktyka uzależnień.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi  i osobami z niepełnosprawnością.
 4. Udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 5. Szerzenie oświaty prozdrowotnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
 6. Kształtowanie osobowości młodych ludzi, w szczególności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
 7. Popularyzowanie problemów związanych z autyzmem.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
 9. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
 10. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 12. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie, a także dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.
 13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych.
 14. Rozwijanie idei wolontariatu.

§7

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez :

 1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej.
 2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problemem niepełnosprawnych.
 3. Realizację programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego
  i terapeutycznego, odbywającego się w systemie terapeuta – dziecko i terapeuta – rodzic.
 4. Rozpowszechnianie poradników i biuletynów dotyczących stowarzyszenia.
 5. Zbieranie funduszy.
 6. Pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy, udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną przez rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.
 8. Współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 §8

Stowarzyszenie i jego oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział  III
Członkowie ? prawa i obowiązki

 §9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 §10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 §12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia,
 4. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
  o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

 §13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§14

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.   Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 §15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 §16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§17

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Członkowstwo wspierające i honorowe ustaje z takich samych przesłanek jak członkowstwo członka zwyczajnego.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

                                                          §18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna,
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 §19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 2. z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,
 3. z głosem doradczym ? członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 §21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§22

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. Jeśli Zarząd liczy mniej niż 5 osób trzeci członek Zarządu pełni funkcje Sekretarza-skarbnika.
 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§23

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków.
 10. Tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin pracy Zarządu.

 §24

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 §25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 §26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 §27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • wpływy z działalności statutowej.
 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. Dopuszcza się pogotowie kasowe w wysokości 300 zł, za które odpowiada Skarbnik Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
 3. Wysokość i terminy wpłaty składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §28

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 §29

 1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.
 2. Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 §30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 4. Wiążącej wykładni zapisów statutu dokonuje uchwałą Zarząd.
 1. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.